Obchodné a storno podmienky

Storno podmienky

Storno poplatky pri zrušení pobytu:

Zrušenie zdarma 14 dní pred príchodom
25 % z ceny rezervácie pri zrušení pobytu menej než 14 dní pred príchodom
50 % z ceny rezervácie pri zrušení pobytu menej než 6 dní pred príchodom
100 % z ceny rezervácie v prípade nedojazdu/nenastúpenia na pobyt

Doplňujúce obchodné podmienky

1. Ceny a služby

Orientačné ceny ubytovania a prípadných ďalších služieb sú uvedené v prezentačných materiáloch ubytovateľa (internetové stránky, prospekty, apod).Pre zákazníka je však záväzná tá cena, ktorá je uvedená v ubytovacom poukaze (ďalej len voucher).Pre rozsah zmluvne dohodnutých služieb a cien je záväzný ich rozpis vo voucheru. Ubytovateľ je oprávnený v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. zásah vyššej moci), zmeniť dohodnuté podmienky pobytu.

2. Zrušenie pobytu zákazníkom

Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku kedykoľvek pred príchodom. Zrušenie pobytu vyžaduje písomnú elektronickú podobu (email s doručenkou) na adresu recepcia@hotel-encian.sk. Rozhodujúce pre určenie doby zrušenia pobytu je dátum a čas odoslania emailu.

U väčších skupín môžu byť dohodnuté individuálne storno poplatky.

Ubytovateľ nebude účtovať zákazníkovi vyššie uvedené storno poplatky, pokiaľ nemohol čerpať dohodnuté služby z týchto dôvodov: úmrtie v rodine, hospitalizácia zákazníka alebo člena jeho rodiny, vážne ochorenie, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Vyššie uvedené skutočnosti je zákazník povinný doložiť písomným dokladom ubytovateľovi najneskôr do 3 dní od ich vzniku.

3. Platnosť

Tieto obchodné a storno podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky ubytovania a ubytovacieho poukazu (voucheru).