Hotel Encián, Donovaly – Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Horskom Hoteli Encián ***

 

 

Článok I. - Zmluvné strany


1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len služby)
Horským Hotelom Encián*** (ďalej len Hotel) a  klientom sú:

a/  VEGA PLUS, s.r.o.,

Horský hotel Encián***,

Donovaly 105, 976 39 Donovaly,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 68679/B

IČO:        45922501

DIČ:        2023141758,

IČ DPH:  SK2023141758 

b/ fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len klienti)

2. Objednávku na poskytovanie služieb Hotelom (ďalej len rezervácia) môže uplatniť klient v
Hoteli prostredníctvom internetu, telefonicky alebo osobne.

3. Obsah rezervácie je uvedený na internetovej stránke Hotela – www.hotel-encian.sk

4. Ak to kapacita Hotela umožňuje, ak má rezervácia všetky stanovené náležitosti a ak klient poskytne Hotelu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti, Hotel potvrdí klientovi poskytnutie služieb podľa jeho rezervácie.

5. Potvrdenie rezervácie uskutočňuje Hotel prostredníctvom internetu.

 

Článok II. - Poskytovanie služieb Hotela klientom
 

1. Hotel poskytuje klientom služby na základe ich rezervácie len po jej potvrdení Hotelom a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.

2. Hotel poskytuje klientom služby v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom, ktorý je určený kategorizáciou zariadenia v zmysle platných predpisov a všeobecných obchodných podmienok Hotela Encián.

3. Za služby poskytnuté Hotelom je klient povinný zaplatiť Hotelu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Hotela. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.

4. Hotel je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je Hotel povinný informovať klienta písomne pri potvrdení rezervácie. Výška depozitu je stanovená – 50% z ceny služieb.

5. Cena služieb Hotela vyplýva z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa cenníka vyveseného na recepcii a uverejnené na internetovej stránke Hotela.

6. Splatnosť ceny služieb je najneskôr v deň odchodu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

7. V prípade reklamácie má  hosť možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom podľa §10 ods. 1 písm.k)zákona č. 250/2007 Z.z. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Horský Hotel Encián***

Donovaly 105, 97639 Donovaly,

Slovensko

+421 48 419 97 12 , +421 903 297 111

www.hotel-encian.sk

 

Článok III. - Práva a povinnosti klienta


1. Klient má právo na poskytnutie Služieb od 14:00 hod. prvého dňa poskytnutia služieb.

2. Klient je povinný riadne odovzdať po poskytnutí služieb príslušné izby Hotelu najneskôr do 10,00 hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia služieb, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude klient v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť Hotelu za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa platného cenníka vyveseného na recepcii a uverejneného na internetovej stránke Hotela - www.hotel-encian.sk

3. Ak sa Klient neubytoval do 21,00 hod. prvého dňa dohodnutého poskytnutia služieb a nebolo písomne, faxom, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže Hotel zrušiť poskytnutie služieb klientovi.

4. Hotelom potvrdené poskytnutie služieb je klient oprávnený jednostranne zrušiť.

5. Za jednostranné zrušenie poskytnutia služieb je klient povinný zaplatiť Hotelu storno poplatok vo výške:                 

                               0-6 dní pred nástupom                  100% z depozitu

                               7-14 dní pred nástupom                  50% z depozitu

                               15- a viac dní pred nástupom            0% z depozitu


6. Ak sa klient rozhodne ukončiť pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy Hotelu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, alebo to nebolo následkom “vis major” -  vyššej moci.

 

Článok IV. - Záverečné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. Pobyt klientov v Hoteli upravuje Ubytovací poriadok, ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací hotelový poriadok je umiestnený na recepcii Hotela a v každej izbe.

3. Klienti doručením rezervácie Hotelu, jednostranného zrušenia poskytnutia služieb, alebo ubytovaním v Hoteli potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Horskom Hoteli Encián*** nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2014.